Våra värden

Värdeunderlaget (ur Musik- och kulturskolans läroplan)

 

 1. Respekt. Skolan värnar om respekt för individens behov och individuella strävanden.

  Skolans främsta strävan är att hjälpa barn och ungdomar att tillägna sig en livslång hobby- eller yrkesrelation till kultur och konst i allmänhet och till musik i synnerhet.
   
 2. Gemenskap. Verksamheten genomsyras av kärlek till konst, kultur och musik; den skapande verksamheten förenar samtliga studerande, lärare och annan personal i skolan.
   
 3. Individuella behov. Skolan strävar efter att ta hänsyn till elevens ålder, personlighet, individuella förutsättningar och utvecklingstakt. De som äger särskild talang bör beredas förutsättningar att förädla talangen.

  En individuell läroplan bör utformas för varje elev. Genom den individuella läroplanen vill skolan garantera att eleven får rätt impulser vid rätt tidpunkt för att utvecklas som människa och konstnär. Den individuella läroplanen bejakar elevens personliga konstuppfattning. I musikundervisningen får eleverna också spela sådan musik som de upplever som sin egen.

  Skolan bör stöda elevens strävan att nå en god amatörnivå samt tillräckliga kunskapsmässiga och tekniska färdigheter för fortsatta studier. Genom den praktiska undervisningen skall eleven ådra sig ett grundläggande konsthantverk. Undervisningen bör sträva efter att väcka eleven till kulturell nyfikenhet och till intresse för konsterna som uttrycksmedel.
   
 4. Identitet. Den finlandssvenska identiteten och kulturen bör ständigt stärkas, framförallt genom att erbjuda många och regelbundna möjligheter till konstutövande i grupp, såväl i klassrum som offentligt. Skolan bör sträva efter att stärka elevernas finlandssvenska identitet och språk. Skolan bör stöda och främja elevens personliga utveckling genom att erbjuda en kvalitativ och inspirerande undervisning och miljö där Sandelshuset är ett aktivt svenskt rum i Helsingfors.
   
 5. Samhällsansvar. Undervisningen strävar efter att ge en helhetssyn på musikens och kulturens olika delområden, så att de stöder varandra och belyses på ett för eleven begripligt sätt. Integration av samhällskunskap i undervisningen bör ske för att stärka den konstnärliga helhetssynen. Integrationen genomförs i form av profilerande och identitetsskapande projekt, workshops och tvärkonstnärliga evenemang och projekt.
  Olika typer av aktivt lyssnande, föreläsningar, konsert- och museibesök stärker också helhetstänkandet samt fungerar som identitetsskapande faktorer.

  Skolans olika inriktningar bör stöda varandra genom sin fysiska närvaro; olika musikstilar och konstarter bör presenteras och göras tillgängliga så att ingen verksamhetsform upplevs mindre viktig. Skolans olika inriktningar bör sträva till att de aktivt samarbetar och stöder varandra. Skolan strävar efter att regelbundet arrangera olika typer av konstnärliga kurser för vilka det finns ett behov i samhället, t.ex. fortbildnings- och fördjupningskurser
   
 6. Kvalitet.  Alla studerande vid MoKS har rätt att få  undervisning av  hög kvalitet. MoKS bör värna om att kriterierna för all verksamhet motsvarar rådande standard inom respektive konstämne och -område. Samtliga lärare skall tillämpa detta värdeunderlag i sin undervisning i enlighet med sin pedagogiska och