Från Brages musikskola till Musik- och kulturskolan Sandels

Musik- och kulturskolan Sandels grundades år 1981 som en avdelning inom Föreningen Brage i Helsingfors. Under sitt första kvartssekel fungerade skolan under namnet Brages musikskola.

Bakgrunden till skolans tillblivelse låg i tidens kultur- och undervisningspolitiska diskussion. Den första lagen som garanterade finansiering för musikinstitut kom till år 1969. I praktiken var det möjligt att en för ändamålet bildad eller annan förening tog initiativet till ett musikinstitut som kunde, efter prövning, erhålla medel från undervisningsmininsteriet för att driva verksamhet enligt Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder. Under hela 70-talet bildades det överallt i landet nya musikinstitut som fyllde ett stort behov: undervisning till barn och unga enligt principerna för den europeiska konservatorietraditionen.

Det första musikinstitutet i huvudstadsregionen med svenska som undervisningsspråk hade grundats i Esbo redan under förra hälften av 70-talet. Då lagen om kommunernas kulturverksamhet hade stadfästs år 1981 ansåg styrelsen för Föreningen Brage i Helsingfors att någon bör ta initiativet till svenskspråkig verksamhet inom grundläggande konstundervisning. Ifall staden själv inte kunde tillgodose behovet skulle en privat aktör inleda verksamheten. Stiftelsen Pro Juventute Nostra ställde sig som ekonomisk garant för starten. Från följande år ställde också Helsingfors stad upp med ett årligt bidrag.

Den första inskriptionen hölls den 30 september 1981 då 52 elever antogs till undervisning i piano, gitarr, blockflöjt och tvärflöjt. Under 1980-talet gjordes ansträngningar för att uppnå en nivå som kunde garantera statens bidrag per undervisningtimme. Denna nivå av “lagstadgat” musikinstitut uppnåddes från början av år 1989. Under 80-talet växte också skolans elevantal stadigt, låt vara att varken frågorna om permanenta undervisningsutrymmen eller tillsvidare anställd personal hade kunnat lösas. År 1985 hade skolan 124 elever som leddes av en personal på 22 timlärare och 3 fast anställda funktionärer. Vid ingången av 1990-talet var elevantalet uppe i 200 och stadd i kontinuerlig ökning. I mitten av decenniet kunde man redan skönja tydliga profilerade avdelningar inom skolan, Musiklekskolan Myran för de allra yngsta, den traditionella musikskolan Klang, pop- och rockinriktningen Pork, musikteaterinriktningen TaDaM samt en stark körverksamhet enligt tidens efterfrågan. Under 2000-talet har skolan vuxit ytterligare och är idag ett medelstort musikinstitut i en nationell jämförelse.

Vid årsskiftet 2005 fick musikskolan en ny huvudman, Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut. Den för ändamålet grundade stiftelsen övertog ansvaret för Brages musikskola utan ändringar. Våren 2007, i samband med skolans 25-årsjubileum, lanserades det nya namnet Musik- och kulturskolan Sandels. Med namnbytet önskade man också starta en utveckling mot ett bredare undervisningsutbud. Nya element i utbudet var dans och drama. Med kulturskolan har man önskat svara mot en ständigt ökande efterfrågan av undervisningstjänster i Helsingfors på svenska. Genom att erbjuda undervisning enligt två olika lärokurser, den fördjupade respektive allmänna lärokursen, kunde elevantalet utökas. Även Sandelshusets för skolans behov planerade utrymmen har gjort denna utveckling möjlig, givetvis med hjälp av det stöd som Helsingfors stad i detta fall garanterar.

Under hela 2010-talet har statens årliga stöd varit på samma numerära nivå, och för verksamhetsåret 2018 skar staden ned sitt bidrag med 5 % och år 2019 ytterligare med 2 %. Det har inneburit att de privata bidragens betydelse har ökat. Vid årsskiftet 2021 fördelas finansieringen enligt följande: staten 47 %, Helsingfors stad 19 %, elevavgifterna 28 % och privata bidrag 6 %.